AVÍS LEGAL


 

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat d’informació i del Comerç electrònic, a continuació s’exposen les següents dades: CORT ROVIRA PRODUCCIONS ORNAMENTALS SL, (en endavant el “Prestador”), amb codi fiscal número B55598114 i domicili a efectes de notificacions a la Avinguda Tarragona, nº 31/33, 43204 Reus (Tarragona), és el titular del portal web www.cortrovira.com (en endavant “el portal”), amb la següent direcció de contacte: info@cortrovira.com

2. USUARIS  

La utilització del present portal web és absolutament voluntària i implica la acceptació plena per qui accedeix al mateix (en endavant “l’Usuari”), de totes les condiciones d’ús vigents en cada moment que es localitzin a la present direcció web. D’aquest forma, l’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament aquestes condiciones i acceptar-les sense cap tipus de reserva amb anterioritat a la realització de qualsevol operació, visionat, utilització, ...etc. El prestador es reserva el dret de retirar l’accés al present lloc web sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que actuï de forma contraria al present Avís Legal i Política de Privacitat. 

3. ÚS DEL PORTAL WEB

www.cortrovira.com, proporciona accés a varietat d’informació, servies, programes o dades (en endavant “els continguts”) que són propietat del Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. En el supòsit que l’usuari per tal de realitzar un correcte ús del portal web li sigui requerit el registre de les seves dades, es compromet a introduir dades correctes i lícites. Com a conseqüència d’aquest registre, li sigui proporcionada una clau d’accés, serà el propi Usuari el responsable de realitzar un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’Usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis oferts en el present espai web i amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, a no utilitzar-los per: (i) incorre en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i orde públic; (ii) divulgar continguts o propaganda de caràcter racista, d’apologia al terrorisme o contrari als drets humans; (iii) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que consideri que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que vagin en contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que sota el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació. 

4. PROTECCIÓ DE DADES  

El Prestador compleix amb el contingut en matèria de protecció de dades, concretament en atenció a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, juntament amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que aprova el Reglament de desenvolupament de la citada normativa. En el marc de les seves activitats, el present portal web disposa de la possibilitat, entre altres, de registre per part dels usuaris a efectes de rebre comunicacions mitjançant el correu electrònic. Les dades que es derivin com a conseqüència d’aquest registre, quedaran registrades en un fitxer amb la finalitat de poder informar als usuaris de les diferents novetats del propi portal web com els diferents serveix oferts pel Prestador. El Prestador informa i garanteix que les dades facilitades per l’usuari no seran facilitades a un tercer sense el seu previ consentiment. Les dades requerides al Usuari resulten necessàries per la correcta realització dels diferents serveis oferts per el Prestador de forma que si aquest resulten incomplerts, el Prestador no garanteix que els serveis oferts així com la informació facilitada s’ajustin exactament a les necessitats de l’Usuari. Els usuaris accepten de forma lliure i inequívoca, mitjançant la utilització del portal web, que les seves dades siguin tractades pel Prestador per a realitzar estudis estadístics, així com per emetre comunicats, notícies i publicacions relacionades amb el contingut del present portal web. El Prestador garanteix en tot moment al Usuari els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició en funció del contingut en la normativa vigent en aquest matèria. Per a exercitar l’anterior dret, l’Usuari haurà d’emetre una sol·licitud expressa al següent correu electrònic: info@cortrovira.com

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL  

Els continguts del present portal web, incloent imatges, el domini web, articles, entre d’altres, són propietat del Prestador i estan protegits en atenció als articles 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit per part del Usuari copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per a ús comercial els continguts sense exprés consentiment per part del seu titular, el Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del Prestador. L’Usuari podrà visualitzar els continguts del present portal web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el seu propi disc dur o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui única i exclusivament per a realitzar un ús personal i privat. 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT  

El Prestador no es fa responsable en cap moment, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es puguin ocasionar (errors, omissions en el continguts, falta de disponibilitat en el portal, transmissió de virus, ...) independent de prendre quantes accions es considerin oportunes per evitar-los. Els continguts del present portal web s’ofereixen amb una fi- nalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de forma que el Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat directe o indirecta, que pugui derivar-se del ús o aplicació de la informació continguda en el present portal web fora dels seus propòsits. 

7. MOFIFICACIONS  

El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions al present portal web que consideri oportunes. 

8. ENLLAÇOS  

En cap cas el Prestador es farà responsable pel contingut de qualsevol enllaç que provingui d’altres portals web, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat o fiabilitat del material o contingut d’aquest portal web. 

9. DRET D’EXCLUSIÓ  

El Prestador es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal web i els serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o a petició d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el present Avís Legal i la Política de Privacitat. 

10. GENERALITATS  

El Prestador perseguirà el incompliment del present Avís Legal i Política de Privacitat així com qualsevol utilització indeguda del present portal exercitant quantes accions civils o penals siguin necessàries. 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ  

El Prestador podrà modificar el qualsevol moment el present Avís Legal i la Política de Privacitat. La vigència de les presents condicions actuarà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades pel Prestador. 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE  

La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa expressament al Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.